Jaké jsou podmínky vzniku nároku na starobní důchod a jak je možné zjistit, že tyto podmínky splňuji?
Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě starobního existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.
Starobní důchod je důchod, na který vzniká nárok dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění.
Zákon o důchodovém pojištění stanovil, že od roku 2010 se postupně prodlužuje doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod, a to v  závislosti na důchodovém věku, který se rovněž postupně zvyšuje.
Mnoho lidí ale prodlužování důchodového věku a zejména potřebné doby pojištění (častěji známé pod termínem "odpracované roky") ještě nemá zažito.
Pro zjištění, jaká je potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok, kdy každý jednotlivec dosáhne důchodového věku. To platí i v  případě, že by mu v roce dosažení důchodového věku chyběla potřebná doba pojištění, kterou by mohl získat během následujících let.

Jak se postupně prodlužuje doba pojištění pro muže i ženy, ukazuje názorný přehled:

Kalendářní rok, v němž je Potřebná doba pojištění
dosaženo důchodového věku

2010 26 let
2011 27 let
2012 28 let
2013 29 let
2014 30 let
2015 31 let
2016 32 let
2017 33 let
2018 34 let
po roce 2018 35 let


Příklad:
Muž dosáhl důchodového věku v roce 2012, nárok na starobní důchod mu však nevznikl, protože byl pojištěn pouze 24 let. Po získání chybějící doby 4 roků pojištění mu nárok na starobní důchod vznikne, přestože muži, kteří v roce 2016 dosáhnou důchodového věku, mají stanovenou potřebnou dobu pojištění na 32 let.

Nárok na starobní důchod vznikne však také tehdy, pokud žadatel o  starobní důchod dosáhne důchodového věku po roce 2014 a získá alespoň 30 let tzv. čisté doby pojištění (do doby pojištění se v tomto případě nezahrnují náhradní doby pojištění, jako např. evidence u úřadu práce, doba studia po 18. roce věku, osobní péče o dítě mladší 4 let apod.)

A jak mohu zjistit, zda splňuji podmínku potřebných let pojištění ("odpracovaných let)?

Českou správu sociálního zabezpečení je možné požádat o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ, konkrétně jde o zaslání tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Ten slouží ke kontrole získaných dob pojištění a pomůže zjistit případné nesrovnalosti v  evidovaných dobách pojištění v dostatečném předstihu před nárokem na  důchod, aby bylo možné je vyřešit.

Co informativní osobní list obsahuje?

IOLDP obsahuje přehled a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od  roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů (výdělků/příjmů) a  vyloučených dob (např. dočasné pracovní neschopnosti). Zároveň obsahuje údaje (informace) o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, které nejsou uložené v evidenci ČSSZ, případně informaci o účasti ve II. důchodovém pilíři.

Jak je možné o informativní osobní list požádat?

Žádost o IOLDP lze podat některým z následujících způsobů:
• písemně formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který se zasílá na  adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08  
  Praha5
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz
• datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3
• online prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz

Co musí žádost o informativní osobní list obsahovat?

Žádost o IOLDP musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou má být zaslán. Všechny náležitosti jsou plněny, pokud se využije tiskopis "Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění", který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm.

Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. ČSSZ mu IOLDP zašle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Za vydání IOLDP se neplatí žádný poplatek.

Zdroj: www.cssz.cz
Red 2

Kalendář chystaných událostí
.
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
7.9.2020 Jednání Předsednictva ASO
.
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha
4.9.2020 OSPZV-ASO ČR Praha

Newsletter
Pro zasílání informací o novinkách na tomto webu můžete přihlásit svoji e-mailovou adresu k odebírání newsletterů. Odběr novinek zde můžete kdykoliv zrušit.
přidat e-mail odebrat e-mail

© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 05.09.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru