Komise přijala svou výroční zprávu o tom, jak monitoruje uplatňování práva Unie v roce 2014. Vnitřní trh zůstává nejcennější devizou Evropy pro občany a podniky – ti mají přínos ze včasného a řádného provádění právních předpisů Unie. 32. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU kromě hodnocení výsledků členských států v klíčových aspektech poukazuje i na hlavní změny politiky prosazování právních předpisů v  roce 2014.
Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti, pokud členský stát nevyřeší údajné porušení práva Unie. Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti, pokud členský stát v dohodnuté lhůtě neoznámil opatření k  provedení určité směrnice do vnitrostátního práva. Může rovněž takové řízení zahájit na základě vlastního šetření či na základě stížnosti jednotlivých občanů či podniků tehdy, pokud vnitrostátní právní předpisy dané země nejsou v souladu s požadavky právních předpisů EU nebo pokud vnitrostátní orgány neuplatňují právo Unie správně nebo jej neuplatňují vůbec.
Celkově se počet formálních řízení o nesplnění povinnosti za posledních pět let snížil. To svědčí o účinnosti vedení strukturovaného dialogu s  členskými státy prostřednictvím projektu EU Pilot před tím, než je formální řízení o porušení povinnosti zahájeno. Rovněž to svědčí o  odhodlání Komise pracovat spolu s členskými státy na zlepšování souladu s  právními předpisy Unie již v raném stádiu a na rychlém řešení případných případů porušení Smlouvy tak, aby z toho měli prospěch občané a podniky.

 

 

tab1

Níže uvedený graf nabízí přehled situace v jednotlivých členských státech, pokud jde o nesprávné provedení či uplatňování práva Unie, případně jeho opožděné provedení.


tab2
Stejně jako v roce 2013 zůstává i v roce 2014 nejvíce otevřených řízení o  nesplnění povinnosti v oblasti životního prostředí, dopravy, vnitřního trhu a služeb.


tab3
Boj proti opožděnému provádění směrnic

V rámci iniciativy pro zlepšování právní úpravy se Komise zaměří na to, aby zajistila, že právní předpisy EU budou jasné, funkční a vymahatelné. Zvýšená pozornost bude věnována provádění a prosazování právních předpisů. Komise je odhodlána předcházet opožděnému provádění směrnic členskými státy po uplynutí stanovených lhůt. Zpoždění při provádění právních předpisů Unie do vnitrostátních právních předpisů zabraňují občanům a podnikům plně využívat výhod právních předpisů Unie, mají negativní vliv na celkovou právní jistotu a nespravedlivě narušují rovné podmínky na vnitřním trhu.
K příkladům směrnic, které byly v členských státech provedeny opožděně, patří směrnice o kapitálových požadavcích, právech spotřebitelů, přeshraniční zdravotní péči nebo odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V roce 2014 se počet řízení o opožděném provedení směrnic ve  srovnání s rokem 2013 zvýšil o 22 %.
Komise nadále napomáhala členským státům při provádění práva Unie tím, že poskytuje širokou škálu nástrojů, jako jsou prováděcí plány, pokyny, setkání skupin odborníků a tematicky profilované internetové stránky.
V případech neprovedení směrnice ve stanovené lhůtě Komise nadále plně využívala systém finančních sankcí zavedený Lisabonskou smlouvou. Čtyři takové případy (proti Belgii, Irsku a Finsku) předložila Soudnímu dvoru Evropské unie s žádostí o uložení finančních sankcí.

Komise reaguje na stížnosti občanů

Občané a zúčastněné strany mohou podezření na porušení právních předpisů EU přímo hlásit prostřednictvím elektronického formuláře pro podávání stížností dostupného na portálu Europa v sekci Vaše práva a  příležitosti. V roce 2014 se většina podaných stížností týkala zaměstnanosti, vnitřního trhu a spravedlnosti.

Souvislosti

Od roku 1984 předkládá Komise na základě žádosti Evropského parlamentu výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU během předchozího roku. Evropský parlament následně přijímá usnesení o zprávě Komise.

Zdroj: Evropská komise
 

© 2020 Bohumír Dufek  |  Poslední aktualizace 03.07.2020  |  Vytvořil a provoz zajištuje DIGIgroup
rss  |  kontakt  |  mapa stránek  |  vyhledávání  |  nahoru